Meegroeien met de groei – waterketenteam Harnaschpolder

Een prognose van de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen, knelpunten en kansen voor het systeem

Onder ruimtelijke ontwikkelingen wordt o.a. nieuwbouw (en bevolkingsgroei), maar ook afkoppelen, bedrijvigheid e.d. verstaan. En in het project worden knelpunten en kansen voor het waterketensysteem beschreven.

Stel je vraag aan: Simone van Holst (beleidsadviseur waterketen, Hoogheemraadschap van Delfland)
Versie 30 augustus 2023

Het doel van het project is om ontwikkelingen (bevolkingsgroei, economische groei, afkoppelprognoses, e.d.) inzichtelijk te maken en de effecten daarvan op de waterketen te bepalen. Om op deze manier vroegtijdig kansen en knelpunten te ontdekken en daarop met de regio te kunnen anticiperen.

 1. Een prognose: voor gemeentelijke gemalen (de gemeenten van waterketenteam Houtrust/Harnaschpolder) kunnen zelf aangegeven tot welk niveau ze prognoses opgesteld willen hebben.
 2. Knelpunten en kansen: op basis van de opgestelde prognoses worden knelpunten en kansen ontdekt, welke opgenomen zullen worden in een notitie. Ook wordt gekeken welke opties er zijn om te anticiperen per knelpunt. Buiten het project valt het besluit welke van de opties ‘de beste optie’ is voor specifieke knelpunten en het daadwerkelijk uitvoeren van de acties om op toekomstige knelpunten te anticiperen.

Op welke manier draagt het project bij aan de NAD doelen:

 • Minder sterke stijging van kosten van de keten
 • Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit
 • Verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen

KPI KWALITEIT VAN DE WATERKETEN

 • Geen schoon water in het riool
 • Overstorten van rioolwater naar het oppervlaktewater zo veel mogelijk beperken
 • Beperken van het aantal milieu-incidenten van ongezuiverd afvalwater naar de omgeving
 • Effluent van de RWZI’s voldoet aan effluent-waterkwaliteitsnormen

KPI KWETSBAARHEID

 • NAD is een volwaardige netwerkorganisatie

KPI KOSTEN

 • De rioolheffingen en de zuiveringsheffing
 • De onderbouwing van de maatschappelijke meerwaarde (waterwinst)

Op welk schaalniveau speelt het project zich af?

 • Waterketenteam Houtrust/Harnaschpolder, maar kan zich daarna uitbreiden naar de andere waterketenteams. Dit zou dan wel een nieuwe opdracht vereisen, uitbreiden zit nu niet in de scope van dit project.

Deelnemers aan het project:

 • Alle gemeenten van Waterketenteam Houtrust/Harnaschpolder moeten gegevens aanleveren, maar in de projectgroep zijn de onderstaande partijen betrokken
  • Den Haag
  • Delft
  • Rijswijk
  • Leidschendam-Voorburg
  • Westland
  • Hoogheemraadschap van Delfland

Contactpersoon (trekker)

 • Simone van Holst (beleidsadviseur waterketen, Hoogheemraadschap van Delfland)
Cookie-instellingen