Verbetertraject Indirecte Bedrijfslozingen

Het doel van het project is om veel meer grip te krijgen op de indirecte bedrijfslozingen in het beheergebied van Delfland. Voorafgaand aan dit project is het vooronderzoek indirecte bedrijfslozingen uitgevoerd.

Stel je vraag aan Tjitske Leemans (Hoogheemraadschap van Delfland).
Versie: 7 februari 2024

Het doel van het project is om veel meer grip te krijgen op de indirecte bedrijfslozingen in het beheergebied van Delfland. Op dit moment is lang niet altijd duidelijk welke indirecte bedrijfslozingen plaatsvinden, zowel kwalitatief als kwantitatief. Ook is er veel onduidelijkheid rondom het uitvoeringsproces waar verschillende uitvoerende partijen bij betrokken zijn.

Kennisontwikkeling:

 • ontwikkelen van een gezamenlijk toetsings-beleidskader om de bedrijfslozing op relevante aspecten te kunnen beoordelen
 • meer mogelijkheden organiseren om op basis van specifieke behoeftes, kennis te ontwikkelen en te delen.

Ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak binnen de keten:

 • informatie- gegevensuitwisseling, in het werkproces borgen aan de voorkant;
 • duidelijkheid rollen, taken en verantwoordelijkheden;
 • reactietijd bij adviesverzoeken bespoedigen;
 • inzetten op een duurzame samenwerking;
 • het op bestuurlijk niveau stimuleren van een duurzame samenwerking.

Ontwikkelen van voorstellen voor het borgen van voldoende uitvoeringscapaciteit.

Op welke manier draagt het project bij aan de NAD doelen:

 • Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit
 • Verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen.

KPI KWALITEIT VAN DE WATERKETEN

5. Beperken van het aantal milieu-incidenten van ongezuiverd afvalwater naar de omgeving
8. Effluent van de RWZI’s voldoet aan effluent-waterkwaliteitsnormen
10. Hergebruik van zoet water

KPI KWETSBAARHEID

1. Onderbezetting verminderen
2. Sleutelposities zijn bezet

KPI KOSTEN

1. De rioolheffingen en de zuiveringsheffing
2. De onderbouwing van de maatschappelijke meerwaarde (waterwinst)

Op welk schaalniveau speelt het project zich af?

 • Het gaat om het gehele beheergebied van Delfland en wellicht ook nog daarbuiten (gezien het grensoverschrijdende afvalwater dat Delfland ontvangt van Schieland/Krimpenerwaard en Rijnland).

Deelnemers aan het project:

 • Alle gemeenten in het beheergebied van Delfland, alsmede de Omgevingsdienst Haaglanden en de DCMR en Delfland zijn direct betrokken partijen.

Contactpersoon (verantwoordelijke in NAD Kernteam)

 • Titskje Leemans (Projectleider)

 

Cookie-instellingen