Visie 'Water in Bedrijf'

Het NAD transitieteam neemt het voortouw voor het opstellen van de Visie Water in Bedrijf. Het doel is om een volgende stap te zetten binnen de samenwerking van het NAD, om uiteindelijk uit te komen bij “de stip op de horizon” van het Strategisch Ketenplan 2.0.

Stel je vraag aan Wouter van Kleef, trekker NAD Water in Bedrijf
Versie: 21 juli 2023

Het NAD transitieteam neemt het voortouw voor het opstellen van de Visie Water in Bedrijf. Het doel is om een volgende stap te zetten binnen de samenwerking van het NAD, om uiteindelijk uit te komen bij “de stip op de horizon” van het Strategisch Ketenplan 2.0.

In de eerste fase zijn volgende stappen gezet:

 • Uitvoeren van een SWOT-analyse met de focus op de kansen en bedreigingen binnen de waterketen en de sterken en zwakten van de huidige NAD netwerkorganisatie.
 • In kaart brengen op welke (deel)gebieden we nu al samenwerken, hoe we dat doen (ook mensen en middelen) en wat dat oplevert.
 • Door middel van literatuuronderzoek en interviews brengen we de governance van andere samenwerkingsverbanden (binnen en buiten de waterwereld) in kaart.

Aanbevelingen uit fase 1

 • Focus op:
  • Versterken van de NAD-visie;
  • Inzet NAD bij werving personeel (zie projectblad Menskracht in de Waterketen)
  • Vergroten waterbewustzijn (ook bij onze stakeholders)
 • Uitwerken naar welke manier van samenwerking we toe willen werken, zodat dit aansluit op de taken en rollen van de deelnemende partijen met daarbij passende juridische vorm. Deze uitwerking kan als input dienen voor een volgende bestuurlijke overeenkomst NAD (na 2027).

Stappen Fase 2

 • We stemmen af met interne en externe partners over de governance bij overheidsorganisaties en waternetwerken.
 • We bereiden een advies voor over de juridische en organisatorische vorm van het NAD na 2027. Daartoe werven we in het najaar een externe organisatieadviseur. 
 • We adviseren het kernteam en de opdrachtgevers over het optimaliseren van administratieve inrichting en besluitvorming voor binnen de randvoorwaarden van de bestaande samenwerkingsovereenkomst (tot 2027).
 • We werven minimaal een extra werkgroep lid ter ondersteuning van de uitvoering en begeleiding van bovengenoemde stappen. 

Minder sterke stijging van kosten van de keten

 • Creëren van maatschappelijke meerwaarde

Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit
Verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen
Waar mogelijk een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en duurzaam omgaan met Water

 • Water cyclus zoveel als mogelijk sluiten

KPI KWALITEIT VAN DE WATERKETEN

 • Geen schoon water in het riool
 • Hergebruik van zoet water
 • Stimuleren van een gesloten energiecyclus
 • Goede levering van drinkwater in het gebied
 • Goede kwaliteit van drinkwater in het gebied

KPI KWETSBAARHEID

 • NAD is een volwaardige netwerkorganisatie

KPI KOSTEN

 • De onderbouwing van de maatschappelijk meerwaarde (waterwinst)

Op welk schaalniveau speelt het project zich af?

 • NAD breed

Ambtelijk opdrachtgever: kernteam NAD

Deelnemers aan het project:

 • Hoogheemraadschap van Delfland – Mathilde de Jongh
 • Evides – Peter Biever
 • Gemeente Zoetermeer – Wouter van Kleef

Agendaleden:

 • Nader in te vullen

Contactpersoon (trekker):

 • Wouter van Kleef
Cookie-instellingen