Netwerk Waterketen DelflandIn het netwerk werken twaalf gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame watercyclus. Deze draagt ook bij aan klimaatadaptatie, energietransitie en de verbetering van de waterkwaliteit.
Netwerk Waterketen DelflandIn het netwerk werken twaalf gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame watercyclus. Deze draagt ook bij aan klimaatadaptatie, energietransitie en de verbetering van de waterkwaliteit.
Netwerk Waterketen DelflandIn het netwerk werken twaalf gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame watercyclus. Deze draagt ook bij aan klimaatadaptatie, energietransitie en de verbetering van de waterkwaliteit.
Netwerk Waterketen DelflandIn het netwerk werken twaalf gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame watercyclus. Deze draagt ook bij aan klimaatadaptatie, energietransitie en de verbetering van de waterkwaliteit.
Netwerk Waterketen DelflandIn het netwerk werken twaalf gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame watercyclus. Deze draagt ook bij aan klimaatadaptatie, energietransitie en de verbetering van de waterkwaliteit.

MKBA Afkoppelen

De Waterwet kent drie aparte zorgplichten voor de gemeenten: het inzamelen en transporteren van afvalwater, regenwater en grondwater. De uiteindelijke visie is om afvalwater in de waterketen te houden, en hemelwater en grondwater ten goede te laten komen aan het watersysteem. Deze duurzaamheidsdoelstelling komt te langzaam dichterbij. Met dit project willen we een versnelling mogelijk te maken door inzicht te geven in de maatschappelijke kosten en baten van afkoppelen van hemelwater en grondwater in vergelijking met gemengde riolering.

Stel je vraag aan Ewald Oude Luttikhuis van Leidschendam – Voorburg.
Versie: 31 mei 2021

De Waterwet kent drie aparte zorgplichten voor de gemeenten: het inzamelen en transporteren van afvalwater, regenwater en grondwater. De uiteindelijke visie is om afvalwater in de waterketen te houden, en hemelwater en grondwater ten goede te laten komen aan het watersysteem. Deze duurzaamheidsdoelstelling komt te langzaam dichterbij. Met dit project willen we een versnelling mogelijk te maken door inzicht te geven in de maatschappelijke kosten en baten van afkoppelen van hemelwater en grondwater in vergelijking met gemengde riolering.

Een Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse voor het afkoppelen van 100% openbaar wegoppervlak en 50% particulier dakoppervlak bij rioolvervangingsprojecten en het afvoeren van grondwater via hemelwaterriolering of drainage.

Op welke manier draagt het project bij aan de NAD doelen:

 • Minder sterke stijging van kosten van de keten
 • Verbeteren van de huidige kwaliteit
  • Door beperken van de gemengde riooloverstortingsvolumes en van de effluentvracht van AWZI’s door een lagere belasting met hemel- en grondwater.
 • Verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen.
  • Afkoppelen draagt bij aan het beperken van wateroverlast in de riolering bij extreme neerslag. Een alternatief bieden voor de afvoer van grondwater houdt de pomp- en zuiveringscapaciteit beschikbaar voor het beperken van de overstortingsvolumes. Het is de vraag of gemengde overstortingen in 2050 maatschappelijk nog acceptabel zijn en dat is een risico voor de afvalwaterketen.
 • Waar mogelijk een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en duurzaam omgaan met water
  • Door zuurstofrijk regenwater te benutten voor verversing van het oppervlaktewater in de stad. Het watersysteem in de stad wordt daardoor minder afhankelijk van inlaatwater vanuit de Rijn. In 2050 kunnen we niet meer rekenen op voldoende inlaatwater vanuit de Rijn voor verversen van stedelijk oppervlaktewater.

KPI Kwaliteit:

 • Geen schoon water in het riool
 • Overstorten van rioolwater naar het oppervlaktewater zo veel mogelijk beperken
 • Beperken van het aantal milieu-incidenten van ongezuiverd afvalwater naar de omgeving
 • Beperken knelpunten in de water- en luchtkwaliteit vanuit de riolering en gemalen
 • Regenwater zo veel mogelijk lokaal opvangen
 • Effluent van deRWZI’svoldoet aan effluent-waterkwaliteitsnormen
 • Stimuleren van een gesloten energiecyclus

KPI Kosten

 • De rioolheffingen en de zuiveringsheffing

Op welk schaalniveau speelt het project zich af?

 • NAD breed

Deelnemers aan het project:

 • Transitieteam (Ewald Oude Luttikhuis)
 • Waterketenteam Harnaschpolder
 • Hoogheemraadschap van Delfland (Hans Geerse)

Agendaleden:

 • Delft, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Dunea, Evides

Contactpersoon (trekker)

 • Ewald Oude Luttikhuis
Cookie-instellingen