Netwerk Waterketen DelflandIn het netwerk werken twaalf gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame watercyclus. Deze draagt ook bij aan klimaatadaptatie, energietransitie en de verbetering van de waterkwaliteit.
Netwerk Waterketen DelflandIn het netwerk werken twaalf gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame watercyclus. Deze draagt ook bij aan klimaatadaptatie, energietransitie en de verbetering van de waterkwaliteit.
Netwerk Waterketen DelflandIn het netwerk werken twaalf gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame watercyclus. Deze draagt ook bij aan klimaatadaptatie, energietransitie en de verbetering van de waterkwaliteit.
Netwerk Waterketen DelflandIn het netwerk werken twaalf gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame watercyclus. Deze draagt ook bij aan klimaatadaptatie, energietransitie en de verbetering van de waterkwaliteit.
Netwerk Waterketen DelflandIn het netwerk werken twaalf gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame watercyclus. Deze draagt ook bij aan klimaatadaptatie, energietransitie en de verbetering van de waterkwaliteit.

Stresstesten per zuiveringskring

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie stuurt aan op het uitvoeren van een zogenaamde stresstest om kwetsbaarheden in de lokale situatie in beeld te brengen. Via een stresstest wordt met een fictieve extreme regenbui (bijvoorbeeld 60 mm/h) in beeld gebracht waar dan mogelijk wateroverlast op kan treden. Vanuit de stresstest kan een strategie en uitvoeringsagenda worden ontwikkeld. Het biedt bovendien inzicht in mogelijke meekoppelkansen (werk met werk maken). De stresstest wordt uitgevoerd met een simuleringsprogramma en zo wordt in beeld gebracht wat er bij extreme neerslag gebeurt.

Stel je vraag aan Arie Markus (Harnaschpolder) of Folmer van Schooneveld (De Groote Lucht).
Versie: 11 mei 2021

We willen per zuiveringskring regionaal de gevolgen van de klimaatsveranderingen in beeld brengen en hiervoor (klimaat)model(len) ontwikkelen. Met klimaatmodellen kunnen naast de gevolgen voor de riolering ook de gevolgen voor open water en grondwater worden berekend.

Het doel is om met het regionale klimaatmodel snel en betrouwbaar inzicht te hebben in de werking van het systeem en de effecten in beeld te brengen van maatregelen in de regionale afvalwaterketen, het watersysteem en de herinrichting van het openbare gebied. Om zo inzicht te genereren van de impact van maatregelen op het totale systeem. Inspelen op klimaatveranderingen: Gevolgen in beeld brengen t.b.v. Uitvoeringsagenda’s Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

Met de doelstelling kan (op regionaal niveau) een optimaal maatregelenpakket worden samengesteld en uitgevoerd.

Met een regionaal klimaatmodel kunnen we:

 • Analyseren: Inzicht krijgen in het functioneren van het (afval)watersysteem en het identificeren van zwakke, kwetsbare schakels;
 • Ontwerpen: 3Di kan worden gebruikt om de gevolgen van ontwerpen/aanpassingen in het stedelijk gebied in beeld te krijgen (ontwerptool, toetsingstool en communicatietool);
 • Beheren:
  • Voor het dagelijks beheer kan een klimaatmodel in een real-time omgeving worden toegepast in combinatie met actuele neerslag en real-time metingen è continu actueel inzicht;
  • Voor calamiteitenbeheer kan een klimaatmodel worden ingezet bij extreme neerslag of overstromingen;
  • Een klimaatmodel kan ook worden ingezet voor het herijken (bijvoorbeeld jaarlijks) van het functioneren van het stelsel, het dynamisch BRP.

NB Voor de zuiveringskring De Groote Lucht is er al een integraal 3Di-model ontwikkeld. Voor de zuiveringskringen Harnaschpolder en Houtrust worden er in 2020 klimaatmodellen ontwikkeld. Hier maakt het oppervlaktewater echter nog geen onderdeel van uit.

Minder sterke stijging van kosten in de keten

 • door op regionaal niveau de juiste maatregelen te nemen;
 • met de laagst mogelijke maatschappelijke kosten;
 • alle kennis wordt gedeeld waardoor de kosten lager zullen zijn;
 • door de borging van informatie in één systeem (simulatieprogramma).

Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit

 • minder overlast en schade bij extreme neerslag en/of overstroming;
 • betere informatie en communicatie naar inwoners in kwetsbare gebieden (verwachtingsmanagement);
 • inwoners in kwetsbare gebieden kunnen zelf betere (voorzorgs)maatregelen nemen voor extreme neerslag (ontharden tuinen, verhoogde drempel, vloedscherm, etc.).

Verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen

 • kleine organisaties kunnen op kennis en inzet meeliften met grotere organisaties;
 • gezamenlijke inhuur van specialistische kennis;
 • alle kennis wordt gedeeld waardoor de kwetsbaarheid verminderd.

Waar mogelijk een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en duurzaam omgaan met water.

KPI KWALITEIT VAN DE WATERKETEN

 • Geen schoon water in het riool
 • Overstorten van rioolwater naar het oppervlaktewater zo veel mogelijk beperken

Het project speelt zich af op het niveau van waterketenteams.

Deelnemers aan het project:

 • Gemeenten in een zuiveringskring
 • Hoogheemraadschap van Delfland

Contactpersoon (trekker)

 • Arie Markus voor Harnaschpolder
 • Folmer van Schooneveld voor Groote Lucht
Cookie-instellingen