Waterscan vergroot waterbewustzijn bedrijven

09-07-2023

Eind 2022 introduceerde Dunea de Waterscan, een nieuw hulpmiddel dat het drinkwaterbedrijf inbracht op de samenwerkingsagenda van NAD met als doel om bewust en duurzaam watergebruik bij bedrijven te bevorderen. De eerste ervaringen zijn bemoedigend.

Met de bevolkingsgroei neemt ook de vraag naar drinkwater gestaag toe. Drinkwaterbedrijven zien de grenzen van de productiecapaciteit in zicht komen en zijn daarom druk op zoek naar nieuwe bronnen en andere mogelijkheden om die capaciteit uit te breiden. “Tegelijkertijd stimuleren we het terugbrengen van de vraag”, vertelt Michel Helgers, accountmanager zakelijke markt bij Dunea. “Wij vinden het zonde als de hoge kwaliteit van drinkwater voor laagwaardig gebruik wordt ingezet, bijvoorbeeld als koel- en spoelwater. Met de Waterscan geven we bedrijven inzicht in hun watergebruik en maken we hen bewust van mogelijkheden om anders met water om te gaan.”

Inzicht en advies

De Waterscan is in eerste instantie bedoeld voor grootverbruikers – omdat daar de besparingspotentie ook het hoogst is – en bestaat uit drie onderdelen: dataverzameling, analyse en advies. “Voor het eerste deel vullen bedrijven een vragenlijst in die ingaat op hun (piek)verbruik, inzet van het drinkwater en de waterstromen, Bijvoorbeeld hoe ze omgaan met afvalwater en regenwater en of en hoe er al water wordt hergebruikt. Die gegevens combineren wij met onze gegevens over onder meer jaar- en dagverbruik om tot een analyse te komen. Samen met het bedrijf kijken we naar de waterbalans: welk deel van het gebruik gaat naar de processen, de koeling, de schoonmaak? Waar zijn besparingen te behalen? Maar ook: is er iets mogelijk met het afvalwater? Kan dit bijvoorbeeld op een eenvoudige manier worden hergebruikt in de processen? Of is de temperatuur interessant? Als je water van 28ºC afvoert, kun je daar misschien eerst nog energie uithalen; bij koud water kun je denken aan ondergrondse opslag voor koeling.”

Anders kijken naar water

Aan de inzichten die de Waterscan oplevert, koppelt Dunea een concreet advies over waterbesparing, waterstromen, optimalisatie, efficiënt gebruik en mogelijkheden voor hergebruik. Niet in een dik rapport, maar in een compacte visuele weergave. “Bij verschillende bedrijven waar we de Waterscan al hebben uitgevoerd is een grote potentie om bewuster met drinkwater om te gaan . Soms valt er al veel winst te halen door vloeren niet meer schoon te spuiten, maar een veegwagen in te zetten. In andere gevallen zijn maatregelen minder makkelijk van de ene op de andere dag te regelen en vragen ze om grotere investeringen. Zo kijken we met een voedingsmiddelenbedrijf of we daar het halffabricaat van ons product kunnen leveren voor hun koelprocessen. Een ingreep die tijd en geld kost. We kunnen dus nog niet in liters uitdrukken wat de Waterscan tot nu toe heeft opgeleverd. Maar ik merk dat het gesprek dat ik bij bedrijven voer, al voldoende is om hen aan het denken te zetten. Zeker wanneer ik vertel wat erbij komt kijken om van rivierwater drinkwater te maken. Dat helpt hen echt om anders naar hun waterverbruik te kijken.”

Samen optrekken

Dunea is dan ook blij met de resultaten van de Waterscan tot nu toe en gaat door op de ingeslagen weg. “We benaderen grootverbruikers actief om de Waterscan te laten uitvoeren – en die zijn over het algemeen heel geïnteresseerd als ik vertel wat bewust en duurzaam watergebruik kan opleveren. Voor hen, maar ook voor ons als waterbedrijf, en voor andere partijen in de waterketen. Want water dat niet gebruikt wordt, hoeft ook niet afgevoerd en gezuiverd te worden.” Hij ziet mogelijkheden om in de regio samen op te trekken. “Bijvoorbeeld met Evides die meer grootverbruikers als klant heeft, maar ook met gemeenten en waterschappen, die wij van harte uitnodigen om in hun contacten met bedrijven de Waterscan onder de aandacht te brengen. Zo kunnen we er samen weer een steentje aan bijdragen dat bedrijven en inwoners in onze regio op een duurzame manier met water omgaan en ook in de toekomst genoeg schoon drinkwater hebben.”

Lees verder op de website van Dunea

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen