Doelmonitoring 2020

12-03-2021

In 2011 stelden Rijk, IPO, UvW, Vewin en VNG het Bestuursakkoord Water (BAW) op. De afspraken en doelstellingen uit het BAW zijn gericht op de periode 2011-2020.

Landelijk
De VNG informeerde haar leden op 15 mei 2019 voor het laatst over de voortgang van de samenwerking in de afvalwaterketen. In de meeste regio’s werken gemeenten en waterschappen met de drinkwaterbedrijven voorspoedig samen aan het behalen van de gestelde doelen. De totale besparing op de jaarlijkse beheerkosten van de afvalwaterketen bedroeg in 2019 € 381 miljoen. Landelijk was de doelstelling dus voor 100% bereikt van de totale ambitie van € 380 miljoen minder meerkosten in de afvalwaterketen in 2020.

Overigens is het de verwachting van de VNG dat de kosten de komende jaren wel zullen stijgen als gevolg van extra investeringen vanwege maatregelen gericht op klimaatadaptatie (wateroverlast hevige buien) en milieukwaliteitseisen (Europese Kaderrichtlijn Water). Daarom wordt niet gesproken over “minder kosten”, maar over “minder-meerkosten”. Voor veel samenwerkingsregio’s is de samenwerking ook dermate succesvol verlopen dat ze, net zoals het NAD, doorgaan, ook zonder een nieuw BAW.

Doelmonitor NAD
Veel doelstellingen die het NAD gesteld heeft voor 2020, zijn volledig gehaald. Dit geldt voor het onderdeel “kosten” en het onderdeel “kwaliteit”. Extra focus is noodzakelijk op het onderdeel kwetsbaarheid. Ondanks dat de kwetsbaarheid de laatste jaren iets lijkt af te nemen, is deze nog steeds hoog.
Kwetsbaarheid wordt nu opgelost door personeel in te huren, veel werk op de markt te zetten en er zijn nieuwe initiatieven gestart zoals het Waterketenteam Harnaschpolder, het gezamenlijk Gemalenbeheer van Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp. Daarbij blijft de beschikbaarheid van juiste mensen op de arbeidsmarkt een probleem. Ook sluiten de competenties van medewerkers niet altijd aan bij de te verwachten werkzaamheden in de toekomst.
Blijvende aandacht is daarom noodzakelijk om de kwetsbaarheid te reduceren. Lees hier de Doelmonitor 2020.

Structureel aanpakken
In de Bestuurlijke overeenkomst NAD 2021-2027 is afgesproken om dit jaar een plan van aanpak te maken om deze kwetsbaarheid structureel en gericht aan te pakken. Daarnaast is het NAD Dataplatform per 1 januari 2021 van start gegaan met de eerste gezamenlijke NAD-medewerker (een gegevensbeheerder). De komende maanden wordt het NAD Dataplatform uitgebreid met een trainee.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen