Netwerk Waterketen DelflandIn het netwerk werken twaalf gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame watercyclus. Deze draagt ook bij aan klimaatadaptatie, energietransitie en de verbetering van de waterkwaliteit.

NAD Dataplatform: Informatie (gezamenlijk) op orde

De (afval)waterketen bevindt zich grotendeels ondergronds. Gebiedsontwikkelingen, klimaatveranderingen, bodemdaling en andere factoren kunnen de werking van het systeem negatief beïnvloeden. Voor de invulling van de zorgplichten is het belangrijk dat de beheerdata volledig en betrouwbaar zijn. Metingen zijn van essentieel belang om meer inzicht in het daadwerkelijk functioneren van de afvalwaterketen te verkrijgen en zo doelgericht beheer te kunnen uitvoeren. Ook het hebben van betrouwbare modellen om wijzigingen in gebruik beter te kunnen voorspellen en daarop te anticiperen is van belang. Net als het beschikken over inzicht in prestaties en risico’s helpt om de goede keuzes te kunnen maken. 

De partijen binnen het Netwerk Afvalwaterketen Delfland onderschrijven dit en werken samen aan het project: Informatie (gezamenlijk) op orde. Door de krachten te bundelen, kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren, gezamenlijk werken aan data-analyses en gebiedsdekkende prognoses en rapportages opstellen. 

Stel je vraag aan Siebrand van der Hoeven van het NAD Dataplatform.
Versie: 12 mei 2021

Het verkrijgen van betrouwbare en uniforme beheer- en meetgegevens, actuele modellen en het optimaliseren van de informatievoorziening. 

Spoor 1: Gegevens op orde 

Gegevens op orde en op een minimaal kwaliteitsniveau is een verplichting en een voorwaarde voor elke vervolgstudie die men wil uitvoeren. Immers als de gegevens die als basis gebruikt worden voor een analyse niet kloppen, dan zijn de resultaten ook niet/minder betrouwbaar. Eindresultaat is dat de gegevens van elke partij van voldoende kwaliteit zijn voor (model-)studies en uitwisselbaar zijn (uniform in GWSW-formaat). 

Stap 1 is een data-inventarisatie op basis van de criteria, die we gezamenlijk afspreken. We inventariseren: 

 • Waar staan we nu? 
 • Voldoen we of moeten er verbeteringen tot stand komen om aan de minimale criteria te gaan voldoen? 
 • Wat hebben we daarvoor nodig en wat kost dat? 
 • Waar willen we heen? (Uitkomst uit inventarisatie wensen en behoeften NAD-partijen)

Stap 2 is dat de partners, waarvan de gegevens nog niet op het afgesproken niveau van kwaliteit en uitwisselbaarheid zijn, zelf of gezamenlijk investeren om dit eind 2022 wel te zijn. 

Spoor 2: Dataplatform 

Niet alle partijen binnen het NAD beschikken over voldoende capaciteit of expertise om gegevensbeheer op een goede wijze in te vullen. Het verwerken en controleren van revisiegegevens is vaak bijzaak. Dit geldt ook voor meetdata. Vrijwel iedere partij voert metingen uit, maar hanteert daarbij verschillende meettechnieken en –frequenties. Tevens geldt dat men niet altijd toekomt aan het vertalen van data naar informatie.  

Binnen dit NAD-project werken we aan een gezamenlijk dataplatform. Een groep specialisten die aan de slag gaat met de volgende drie onderwerpen: 

 • Statische data (wat ligt waar) 
 • Dynamische data (welke prestaties worden bereikt, hoe goed zijn de systeemonderdelen) 
 • Modellen (hoe werkt het systeem, hoe werken aanpassingen door) 

De aanvankelijke focus wordt bij oprichting van het platform bepaald, en jaarlijks up-to-date gebracht. Praktisch zijn de volgende type projecten genoemd: 

 • Ondersteuning om ‘gegevens op orde’ continuïteit te geven, door statische en dynamische gegevens te controleren en te evalueren. 
 • Toegang tot up-to-date modellen. 
 • Vraagbaak voor kleine tot middelgrote modelvragen om meldingen/klachten te verklaren of het effect van maatregelen te bepalen. 
 • Onderzoek naar sturing in het stelsel op basis van meetgegevens om overstorten te voorkomen. 
 • Ondersteuning in de uitwerking van de gesloten waterketen. 
 • Inzicht in eigen systeem en het systeem van de buren (drinkwaterbedrijf, waterschap, andere gemeenten) verder ontwikkelen, en de interactie tussen de systemen (bijvoorbeeld tussen oppervlaktewater en riolering). 
 • Andere studies uitvoeren, zoals DWAAS-HAAS en rioolvreemd water studies. 
 • Prognose waterketen. 
 • Overige studies; uniforme studies voor alle partners en waterketen-brede studies. 
 • Innovaties introduceren en ontwikkelen, bestaande kennis en tools te verspreiden. 
 • Actieve communicatie om modelresultaten en metingen te verklaren en zo brongegevens en modellen te verbeteren. 
 • Kennisontwikkeling, verminderen kwetsbaarheid van kennis en ervaring, en organiseren van bijeenkomsten voor riool- en databeheerders. 
 • Ondersteuning in gesprekken met marktpartijen en begeleiden van gezamenlijke aanbestedingen. 

Minder sterke stijging van kosten van de keten 

 • Minder afhankelijk van de markt; 
 • Goed gegevensbeheer draagt bij aan het verbeteren van investeringsafwegingen; 
 • Gezamenlijke inkoop van meetapparatuur en softwarepakketten. 

Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit 

 • Centrale borging van kwaliteit gegevens; 
 • Efficiënter werken; 
 • Mogelijkheid tot specialisatie en opbouw expertise; 
 • Meer uniformiteit; 
 • Mogelijkheid om integrale afwegingen te maken en te optimaliseren. 

Verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen 

 • Capaciteit centraal borgen; 
 • Minder kwetsbaar bij eventueel uitval van personeel, meer achtervang 

Waar mogelijk een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en duurzaam omgaan met water 

KPI KWALITEIT VAN DE WATERKETEN 

 • Geen schoon water in het riool 
 • Overstorten van rioolwater naar het oppervlaktewater zo veel mogelijk beperken 
 • Regenwater zo veel mogelijk lokaal opvangen

KPI KWETSBAARHEID 

 • NAD-partners hebben een gezamenlijk NAD Dataplatform en stellen hun gegevens beschikbaar 

KPI KOSTEN 

n.v.t. 

Schaalniveau: NAD breed.

Deelnemers aan het project: 

 • NAD gemeenten 
 • Hoogheemraadschap Delfland 
 • Drinkwaterbedrijven Evides en Dunea (in mindere mate)

Contactpersoon (trekker) 

 • Siebrand van der Hoeven 
 • Konrad Behrends 
 • Roël de Leede (portefeuillehouder in NAD kernteam) 
Cookie-instellingen